Đáp Án Đề Thi Môn Toán Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Chiều 25/6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán 

Bài giải được cập nhật bởi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn

Mã đề 101

1  B2 A3 C4 C5 D6 A7 C8 A9 C10 B
11 A12 B13 C14 C15 A16 C17 B18 A19 A20 B
21 C22 A23 D24 A25 A26 D27 D28 D29 B30 B
31 B32 C33 C34 C35 B36 B37 D38 C39 A40 B
41 C42 C43 B44 A45 C46 C4748 D49 B50 B

Mã đề 102

1.A2.C3.C4.D5.D6.C7.C8.C9.B10.B
11.D12.B13.B14.C15.C16.C17.D18.A19.B20.B
21.D22.A23.C24.C25.A26.D27.B28.C29.B30.D
31.A32.C33.C34.A35.B36.D37.C38.C39.D40.A
41.B42.D43.C44.D45.D46.A47.A48.D49.A50.C

Mã đề 103

1.C2.B3.A4.D5.B6.D7.B8.D9.D10.C
11.D12.C13.A14.A15.A16.C17.D18.D19.A20.C
21.C22.A23.C24.A25.D26.D27.A28.C29.C30.A
31.C32.C33.A34.D35.C36.C37.A38.A39.D40.C
41424344454647484950

Mã đề 104

1.A2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.B9.B10.A
11.D12.A13.C14.C15.C16.A17.B18.B19.D20.D
21.B22.C23.C24.A25.D26.A27.A28.D29.A30.B
31.C32.C33.A34.B35.D36.B37.A38.A39.D40.D
41.B42.B43.B44.D45.D46.A47.D48.B49.B50.A

Mã đề 105

1.D2.D3.C4.A5.B6.D7.C8.A9.A10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.B18.19.B20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 106

1.A2.C3.A4.B5.A6.C7.B8.B9.B10.A
11.D12.B13.C14.C15.D16.A17.C18.C19.D20.B
21.B22.D23.D24.B25.D26.B27.D28.C29.D30.C
31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.B38.C39.B40.B
41.C42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.B49.D50.D

Mã đề 108

1.B2.D3.C4.A5.C6.A7.B8.B9.B10.C
11.A12.D13.A14.D15.D16.D17.A18.B19.B20.C
21.C22.D23.B24.C25.B26.C27.D28.D29C30.A
31.C32.D33.B34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.C
41.A42.C4344.B45.D46.A47.C48.49.A50.B

Mã đề 109

1 – D2 – C3 – C 4 – C5 – A
 6 – B7 – B8 – B 9 – A10 – D
11 – A12 – A13 – D14 – A15 – B
16 – C17 – D18 – C19 – A20 – B
21 – D22 – D23 – A24 – A 25 – A 
26 – C27 – B28 – C29 – A30 – A
31 – D32 – D33 – B34 – D35 – A
36 – D 37 – B38 – A39 – D40 – B
41 – C42 – A43 – C44 – A45 – C
4647 – D 48 – A49 – A 50 – C
Mã đề 110
1.D2.C3.C4.D5.C6.A7.D8.A9.B10.C
11.A12.A13.D14.B15.A16.D17.D18.B19.C20.A
21.D22.D23.A24.D25.A26.B27.B28.B29.B30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 111

1.A2.B3.C4.A5.D6.D7.A8.B9.B10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.C17.B18.B19.B20.C
21.D22.A23.B24.D25.A26.C27.B28.B29.D30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.B37.D38.B39.B40.B
41.B42.B43.A44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.C

Mã đề 112

1 C2 A3 C4 B5 D6 C7 C8 A9 C10 D
11 A12 A13 D14 C15 B16 C17 B18 C19 A20 B
21  B22 A23 D24  C25 A26 C27 A28 B29  C30  A
31323334353637383940
41424344454647484950

Mã đề 115

1.D2.C3.C4.C5.D6A7.D8.C9.D10.A
11.B12.B13.B14.D15.C16.D17.D18.A19.C20.B
21.C22.B23.B24.A25.D26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.D33.B34.B35.A36.C37.C38.D39.A40.D
41.D42.A43.B44.B45.B46.C47.A48.B49.B50.A

Mã đề 116

1.A2.B3.C4.B5.D6.A7.B8.A9.D10.C
11.B12.C13.B14.D15.B16.C17.B18.B19.A20.D
21.D22.D23.C24.B25.A26.A27.C28.A29.B30.D
31.B32.C33.D34.D35.A36.D37.B38.D39.A40.D
41.C42.C43.A44.C45.D46.C47.A48.C49.B50.C

Mã đề 117

1 D 2 C3 D4 A5 C6 D7 B8 D9 D10 C
11 B12 B13 C14 A15 D16 D17 C18 B19 B20 D
21 C22 C23 B24 A25 A26 A27 D28 D29 A30 D
31 B32 A33 A34 B35 C36 D37 A38 C39 B40 C
4142 A4344454647484950

Mã đề 118

1  C2 A3 D4 B5 B6 B7 B8 A9 D10 C
11 A12 B13 C14 A15 C16 C17 B18 B19 A20 D
21 A22 B23 C24 D25 A26 A27  B28 A29 D30 D
31 B32 A33 C34 B35 A36 A37 A38 A39 C40 D
41 A42 D43 D44 C45 D46 D47 C48 B49 B50 A

Mã đề 119

1.D2.A3.B4.A5.A6.B7.B8.B9.C10.C
11.D12.A13.D14.A15.D16.A17.A18.B19.C20.C
21.C22.D23.C24.D25.B26.D27.B28.D29.A30.A
31.D32.C33.C34.B35.B36.A37.B38.A39.A40.D
41.D42.B43.C44.C45.B46.B47.A48.A49.D50.A

Mã đề 120

.A2.C3.C4.C5.A6.C7.C8.B9.A10.A
11.D12.A13.B14.C15.D16.C17.C18.C19.D20.C
21.B22.B23.B24.C25.D26.B27.C28.A29.D30.A
31.A32.D33.A34.B35.C36.D37.D38.D39.D40.A
41.A42.D43.A44.D45.C46.D47.A48.C49.A50.A

Mã đề 122

.A2.D3.D4.A5.C6.D7.C8.C9.D10.B
11.C12.A13.D14.C15.B16.B17.B18.A19.B20.C
21.C22.A23.A24.D25.B26.D27.A28.C29.B30.B
31.A32.B33.D34.A35.A36.C37.C38.B39.B40.D
41.B42.C43.A44.A45.B46.C47.D48.D49.B50.C

Mã đề 124

1.C2.B3.D4.B5.C6.A7.C8.B9.D10.D
11.B12.D13.B14.B15.B16.D17.D18.A19.C20.D
21.A22.C23.A24.B25.D26.D27.D28.C29.B30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

F5 để cập nhật tiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *