Đáp Án Đề Thi Môn Toán Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Chiều 25/6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán 

Bài giải được cập nhật bởi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn

Mã đề 101

1  B 2 A 3 C 4 C 5 D 6 A 7 C 8 A 9 C 10 B
11 A 12 B 13 C 14 C 15 A 16 C 17 B 18 A 19 A 20 B
21 C 22 A 23 D 24 A 25 A 26 D 27 D 28 D 29 B 30 B
31 B 32 C 33 C 34 C 35 B 36 B 37 D 38 C 39 A 40 B
41 C 42 C 43 B 44 A 45 C 46 C 47 48 D 49 B 50 B

Mã đề 102

1.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.C 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.C 15.C 16.C 17.D 18.A 19.B 20.B
21.D 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
31.A 32.C 33.C 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.D 40.A
41.B 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.A 48.D 49.A 50.C

Mã đề 103

1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.D 10.C
11.D 12.C 13.A 14.A 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.C
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mã đề 104

1.A 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.B 9.B 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.D
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.A 30.B
31.C 32.C 33.A 34.B 35.D 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D
41.B 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A

Mã đề 105

1.D 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.B 18. 19.B 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 106

1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.C 18.C 19.D 20.B
21.B 22.D 23.D 24.B 25.D 26.B 27.D 28.C 29.D 30.C
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.B 38.C 39.B 40.B
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.A 48.B 49.D 50.D

Mã đề 108

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.B 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.B 26.C 27.D 28.D 29C 30.A
31.C 32.D 33.B 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.C
41.A 42.C 43 44.B 45.D 46.A 47.C 48. 49.A 50.B

Mã đề 109

1 – D 2 – C 3 – C  4 – C 5 – A
 6 – B 7 – B 8 – B  9 – A 10 – D
11 – A 12 – A 13 – D 14 – A 15 – B
16 – C 17 – D 18 – C 19 – A 20 – B
21 – D 22 – D 23 – A 24 – A  25 – A 
26 – C 27 – B 28 – C 29 – A 30 – A
31 – D 32 – D 33 – B 34 – D 35 – A
36 – D  37 – B 38 – A 39 – D 40 – B
41 – C 42 – A 43 – C 44 – A 45 – C
46 47 – D  48 – A 49 – A  50 – C
Mã đề 110
1.D 2.C 3.C 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.B 10.C
11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.D 17.D 18.B 19.C 20.A
21.D 22.D 23.A 24.D 25.A 26.B 27.B 28.B 29.B 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 111

1.A 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.D 22.A 23.B 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.D 30.C
31.D 32.C 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.B
41.B 42.B 43.A 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.D 50.C

Mã đề 112

1 C 2 A 3 C 4 B 5 D 6 C 7 C 8 A 9 C 10 D
11 A 12 A 13 D 14 C 15 B 16 C 17 B 18 C 19 A 20 B
21  B 22 A 23 D 24  C 25 A 26 C 27 A 28 B 29  C 30  A
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mã đề 115

1.D 2.C 3.C 4.C 5.D 6A 7.D 8.C 9.D 10.A
11.B 12.B 13.B 14.D 15.C 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B
21.C 22.B 23.B 24.A 25.D 26.B 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.D 33.B 34.B 35.A 36.C 37.C 38.D 39.A 40.D
41.D 42.A 43.B 44.B 45.B 46.C 47.A 48.B 49.B 50.A

Mã đề 116

1.A 2.B 3.C 4.B 5.D 6.A 7.B 8.A 9.D 10.C
11.B 12.C 13.B 14.D 15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.D
21.D 22.D 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.D
31.B 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.C 43.A 44.C 45.D 46.C 47.A 48.C 49.B 50.C

Mã đề 117

1 D  2 C 3 D 4 A 5 C 6 D 7 B 8 D 9 D 10 C
11 B 12 B 13 C 14 A 15 D 16 D 17 C 18 B 19 B 20 D
21 C 22 C 23 B 24 A 25 A 26 A 27 D 28 D 29 A 30 D
31 B 32 A 33 A 34 B 35 C 36 D 37 A 38 C 39 B 40 C
41 42 A 43 44 45 46 47 48 49 50

Mã đề 118

1  C 2 A 3 D 4 B 5 B 6 B 7 B 8 A 9 D 10 C
11 A 12 B 13 C 14 A 15 C 16 C 17 B 18 B 19 A 20 D
21 A 22 B 23 C 24 D 25 A 26 A 27  B 28 A 29 D 30 D
31 B 32 A 33 C 34 B 35 A 36 A 37 A 38 A 39 C 40 D
41 A 42 D 43 D 44 C 45 D 46 D 47 C 48 B 49 B 50 A

Mã đề 119

1.D 2.A 3.B 4.A 5.A 6.B 7.B 8.B 9.C 10.C
11.D 12.A 13.D 14.A 15.D 16.A 17.A 18.B 19.C 20.C
21.C 22.D 23.C 24.D 25.B 26.D 27.B 28.D 29.A 30.A
31.D 32.C 33.C 34.B 35.B 36.A 37.B 38.A 39.A 40.D
41.D 42.B 43.C 44.C 45.B 46.B 47.A 48.A 49.D 50.A

Mã đề 120

.A 2.C 3.C 4.C 5.A 6.C 7.C 8.B 9.A 10.A
11.D 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.C 18.C 19.D 20.C
21.B 22.B 23.B 24.C 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.A 32.D 33.A 34.B 35.C 36.D 37.D 38.D 39.D 40.A
41.A 42.D 43.A 44.D 45.C 46.D 47.A 48.C 49.A 50.A

Mã đề 122

.A 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.C 12.A 13.D 14.C 15.B 16.B 17.B 18.A 19.B 20.C
21.C 22.A 23.A 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.B 30.B
31.A 32.B 33.D 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.B 40.D
41.B 42.C 43.A 44.A 45.B 46.C 47.D 48.D 49.B 50.C

Mã đề 124

1.C 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.D 13.B 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.D
21.A 22.C 23.A 24.B 25.D 26.D 27.D 28.C 29.B 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

F5 để cập nhật tiếp…