Đáp Án Đầy Đủ Các Mã Đề Thi Tiếng Anh Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Chiều 26.6, thí sinh cả nước bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ – môn bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Thí sinh có thể tham khảo đáp án đề thi Tiếng Anh tại đây

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật.Thời gian bắt đầu phát đề cho thí sinh là 14h20. 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài. Thời gian làm 50 câu hỏi trắc nghiệm là 60 phút.

Tương tự như các môn trắc nghiệm khác trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, môn Ngoại ngữ cũng có 24 mã đề thi khác nhau, ứng với 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Dưới đây Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn xin cập nhật đáp án các mã đề thi Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Mã đề 401

1.B2.A3.A4.D5.B6.D7.A8.D9.D10.D
11.A12.D13.B14.D15.B16.B17.C18.C19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.B26.D27.D28.A29.A30.B
31.A32.C33.C34.B35.D36.A37.D38.D39.A40.D
41.D42.B43.B44.D45.D46.A47.B48.B49.A50.B

Mã đề 402

1.A2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.D9.B10.B
11.A12.B13.C14.B15.B16.C17.D18.B19.A20.D
21.B22.A23.A24.B25.D26.B27.A28.C29.C30.A
31.C32.D33.A34.C35.C36.B37.A38.D39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.D46.C47.D48.D49.C50.C

Mã đề 403

1.C

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.A

12.B

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.A

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề 404

1.B2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.D10.D
11.D12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.A19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.B
31.C32.C33.C34.D35.B36.C37.C38.B39.D40.B
41.B42.A43.B44.D45.B46.B47.A48.C49.C50.D

Mã đề 405

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.C

12.C

13.A

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề 406

1.C

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.A

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.D

38.D

39.C

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.A

50.A

Mã đề 407

1.D2.C3.A4.D5.A6.C7.A8.B9.C10.B
11.D12.B13.D14.B15.D16.B17.B18.C19.B20.B
21.A22.C23.A24.D25.B26.A27.A28.A29.D30.C
31.B32.B33.D34.C35.D36.B37.A38.B39.C40.C
41.A42.A43.D44.A45.D46.D47.C48.B49.A50.B

Mã đề 408

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.A

49.A

50.C

Mã đề 409

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.D8.C9.D10.D
11.A12.D13.B14.C15.A16.C17.B18.A19.D20.C
21.B22.B23.A24.B25.B26.A27.B28.A29.C30.C
31.D32.C33.D34.D35.A36.C37.D38.B39.A40.D
41.D42.B43.D44.C45.A46.B47.B48.A49.A50.C

Mã đề 410

1.A2.D3.A4.B5.C6.C7.B8.A9.C10.B
11.D12.C13.D14.B15.D16.A17.B18.D19.D20.B
21.B22.B23.D24.D25.A26.D27.A28.D29.A30.A
31.C32.C33.A34.A35.D36.C37.C38.A39.A40.D
41.C42.D43.C44.C45.A46.A47.C48.D49.A50.D

Mã đề 411

1.B

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề 412

1.B

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.A

Mã đề 413

1.D

2.B

3.C

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.B

18.D

19.A

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.A

31.D

32.C

33.B

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.D

48.B

49.D

50.D

Mã đề 414

1.C

2.C

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.C

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.D

40.D

41.C

42.A

43.D

44.C

45.B

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

Mã đề 415

1.A

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.C

10.C

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.D

39.D

40.C

41.D

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 416

1.A2.A3.B4.C5.A6.D7.D8.B9.B10.B
11.C12.C13.C14.A15. A16. C17. D18. D19. B20. A
21.A22. B23. B24. B25.C26.A27.C28.D29.B30. D
31.D32. B33. B34. C35.B36.A37.C38.A39.C40.B
41.B42.D43. D44. D45. A46. D47. D48.C49. C50. A

Mã đề 417

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.D

47.D

48.B

49.D

50.B

Mã đề 418

1.C2.C3.B4.B5.D6.C7.C8.D9.B10.C
11.D12.B13.C14.D15.D16.A17.C18.B19.B20.B
21.D22.D23.A24.D25.A26.A27.B28.C29.B30.C
31.D32.C33.B34.C35.B36.B37.A38.A39.C40.B
41.C42.B43.A44.C45.D46.C47.A48.C49.A50.A

Mã đề 419

1.B

2.A

3.C

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.A

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.A

25.A

26.C

27.B

28.A

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

41.A

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề 420

1.D2.C3.C4.D5.B6.C7.A8.B9.B10.C
11.C12.D13.B14.B15.A16.D17.B18.D19.D20.B
21.A22.D23.A24.D25.C26.B27.C28.A29.B30.B
31.A32.C33.A34.A35.A36.D37.B38.D39.C40.C
41.B42.A43.D44.D45.C46.C47.A48.A49.D50.D

Mã đề 421

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề 422

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.B

32.C

33.C

34.A

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.C

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.C

50.C

Mã đề 423

1.C

2.C

3.A

4.A

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.A

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.B

23.C

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.B

Mã đề 424

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.C

28.A

29.C

30.C

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.A

45.C

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C