Đáp Án Đầy Đủ Các Mã Đề Thi Tiếng Anh Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Chiều 26.6, thí sinh cả nước bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ – môn bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Thí sinh có thể tham khảo đáp án đề thi Tiếng Anh tại đây

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật.Thời gian bắt đầu phát đề cho thí sinh là 14h20. 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài. Thời gian làm 50 câu hỏi trắc nghiệm là 60 phút.

Tương tự như các môn trắc nghiệm khác trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, môn Ngoại ngữ cũng có 24 mã đề thi khác nhau, ứng với 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Dưới đây Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn xin cập nhật đáp án các mã đề thi Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Mã đề 401

1.B 2.A 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.D
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.D 24.C 25.B 26.D 27.D 28.A 29.A 30.B
31.A 32.C 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.D
41.D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.B

Mã đề 402

1.A 2.C 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.B
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D
21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.B 27.A 28.C 29.C 30.A
31.C 32.D 33.A 34.C 35.C 36.B 37.A 38.D 39.C 40.D
41.D 42.D 43.B 44.A 45.D 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề 403

1.C

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.A

12.B

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.A

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề 404

1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D
11.D 12.C 13.D 14.A 15.A 16.C 17.C 18.A 19.B 20.D
21.A 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.B 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.D 35.B 36.C 37.C 38.B 39.D 40.B
41.B 42.A 43.B 44.D 45.B 46.B 47.A 48.C 49.C 50.D

Mã đề 405

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.C

12.C

13.A

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề 406

1.C

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.A

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.D

38.D

39.C

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.A

50.A

Mã đề 407

1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.C 10.B
11.D 12.B 13.D 14.B 15.D 16.B 17.B 18.C 19.B 20.B
21.A 22.C 23.A 24.D 25.B 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.C 40.C
41.A 42.A 43.D 44.A 45.D 46.D 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề 408

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.A

49.A

50.C

Mã đề 409

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.D
11.A 12.D 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.D 20.C
21.B 22.B 23.A 24.B 25.B 26.A 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.C 33.D 34.D 35.A 36.C 37.D 38.B 39.A 40.D
41.D 42.B 43.D 44.C 45.A 46.B 47.B 48.A 49.A 50.C

Mã đề 410

1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.A
31.C 32.C 33.A 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D
41.C 42.D 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D

Mã đề 411

1.B

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề 412

1.B

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.A

Mã đề 413

1.D

2.B

3.C

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.B

18.D

19.A

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.A

31.D

32.C

33.B

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.D

48.B

49.D

50.D

Mã đề 414

1.C

2.C

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.C

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.D

40.D

41.C

42.A

43.D

44.C

45.B

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

Mã đề 415

1.A

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.C

10.C

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.D

39.D

40.C

41.D

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 416

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.C 13.C 14.A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. B 20. A
21.A 22. B 23. B 24. B 25.C 26.A 27.C 28.D 29.B 30. D
31.D 32. B 33. B 34. C 35.B 36.A 37.C 38.A 39.C 40.B
41.B 42.D 43. D 44. D 45. A 46. D 47. D 48.C 49. C 50. A

Mã đề 417

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.D

47.D

48.B

49.D

50.B

Mã đề 418

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D 9.B 10.C
11.D 12.B 13.C 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.B 20.B
21.D 22.D 23.A 24.D 25.A 26.A 27.B 28.C 29.B 30.C
31.D 32.C 33.B 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.B
41.C 42.B 43.A 44.C 45.D 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A

Mã đề 419

1.B

2.A

3.C

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.A

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.A

25.A

26.C

27.B

28.A

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

41.A

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề 420

1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.D 17.B 18.D 19.D 20.B
21.A 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.C 28.A 29.B 30.B
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.D 37.B 38.D 39.C 40.C
41.B 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.D

Mã đề 421

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề 422

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.B

32.C

33.C

34.A

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.C

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.C

50.C

Mã đề 423

1.C

2.C

3.A

4.A

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.A

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.B

23.C

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.B

Mã đề 424

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.C

28.A

29.C

30.C

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.A

45.C

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C