HỘI CHỨNG DIGEORGE

Hội chứng DiGeorge (DGS) là một rối loạn bẩm sinh với biểu hiện kiểu hình rộng, chủ yếu là do …